Forældrehåndbog FC Fredericia Ungdom


Formål med forældrehåndbogen er at give dig som forælder en guideline for hvad vi i FC Fredericia ungdom forventer af dig som forældre og hvad I som forældre kan forvente af os i FC Fredericia ungdom.

Den sportslige ledelse og bestyrelsen, sætter stor pris på den gode og aktive involvering fra forældre og vi ønsker som klub at have et tæt samarbejde med spilleren og forælderen. Vi ved, at du som forælder har en vigtig rolle i dit barns udvikling, både på banen såvel som uden for. Det er derfor vores ønske med denne håndbog at tydeliggøre, hvordan I som forældre, og vi som klub, kan optimere rammerne for det enkelte barns fodboldmæssige og personlige udvikling.

 

Med denne håndbog er det vores håb at opnå din tillid til, at FC Fredericia ungdoms trænere og stab udenom kan udføre et sådant arbejde, og at vi på den måde kan opbygge nogle tydelige grænser mellem forældre og klub.

I denne håndbog vil vi derfor komme ind på:

 

Hvad er talent og talentudvikling?

Hvordan kan du hjælpe dit barn bedst muligt

Din rolle og opgaver som forældre

Glæden ved fodbold og mental trivsel

Skolegang og uddannelse

Det gode samarbejde

Dannelsesmål for ungdom spillere i FC Fredericia ungdom.

Hvad er talent og talentudvikling?

Hvad er et talent? Er det noget, vi er født med? Eller er det noget vi træner os til? Eller er det en kombination af flere? I FC Fredericia ungdom forstås talent som en kombination af arv og miljø. Det er dermed summen af medfødte (arvelige/biologiske) kompetencer som gennem mange års træning med kvalitet, udvikles i et talentudviklingmiljø som fremmer talentets færdigheder.

 

Grundlæggende definerer vi talent som følgende: ”Talent er et sæt af karakteristika, kompetencer og evner, der er udviklet på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrence og interaktion med det omkringliggende miljø”. Vi forstår dermed et talent, hvor miljøet tages i betragtning, når der fokuseres på og udvælges ”talenter”. Det betyder altså̊, at der er flere faktorer, der har indflydelse på udviklingen af et talent. Heriblandt de genetiske forudsætninger, de tekniske, taktiske, mentale færdigheder, det omkringliggende miljø, kvaliteten samt mængden af træning. I FC Fredericia ungdom forstås et talent endvidere ikke som et færdigudviklet produkt. For at nå talentets fulde potentiale kræves derfor mange års hårdt, målrettet og dedikeret arbejde.

​I vores talentudvikling forstås dette som en interaktion mellem spiller og miljøet, som understøtter spillerens personlige og sportslige udvikling for at nå eliteniveau på seniorplan. Vi ønsker dermed at udvikle spillere til højeste seniorniveau. Med dette betyder det også, at vi prioriterer den langsigtede udvikling for den enkelte spiller, fremfor kortsigtede ungdomsresultater. Talentudvikling er fundamentet for vores daglige arbejde i FC Fredericia ungdom talentafdeling. Og det er med dette for øje, at strategier og initiativer udvikles og beslutninger træffes i klubben. Dette betyder IKKE, at vi ikke spiller for at vinde. Det er en del af sportens natur, men vi gør det ud fra vores principper, for at skabe de mest optimale betingelser, for at udvikle den enkelte og holdet som helhed mest muligt. Det er vigtigt, at I som forældre er bekendt med dette og understøtter denne kultur både i forældregruppen og hos jeres barn.

Hvordan kan du bedst vejlede og støtte dit barn?

Forældre spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte talentet igennem hele sin fodbolduddannelse, men det er også vigtigt at forstå, at rollen som forælder ændres i takt med talentets udvikling. Forælderens betydning må derfor ses som et samarbejde med klubbens trænere, ledere og ikke mindst medspillere.

I modellen nedenfor, udarbejdet af Team Danmark, ses det at forældrene får mindre roller i takt med spillerens personlige og sportslige udvikling. Derfor er det vigtigt, at forældrene yder både en emotionel, informativ og praktisk support i prøve-, talent- & investeringsårene.

E

I prøveårene, som er U5-U9 og til dels U10-U12, er fokus på et positivt miljø, hvor der skabes glæde og entusiasme, der kan vække interessen i fodbold. Foruden glæden og legen ved fodbolden lærer spilleren også om regler og kulturen i fodbold og klubben. Det er især i denne fase, at forældrene har en vigtig rolle i forhold til den informative support – altså at ”oversætte” fodboldens koder for børnene. Disse koder kan eksempelvis være fairplay og den kollektive sport i form af fællesskabet. Herudover stifter børnene kendskab til de basale færdigheder i fodbold i form af tekniske, taktiske og fysiske færdigheder. Dette sker naturligvis med træneren som den primære inspirator, men også i samarbejde med dig som forælder, som overordnet set består af at motivere, skabe glæde og trivsel for hele holdet og samtidig støtte træneren. Forældre og trænere skal altså være rollemodeller, som videregiver de ideelle egenskaber og opførsler i fodbold.

 

I investeringsårene er der i højere grad et fokus på at lære at træne og træne for at udvikle sig. Denne fase starter til dels i U10-U12, men primært i U13-U19. I disse år skal spilleren selv tage større ansvar for sin udvikling, samt være villig til at ofre nogle ting i hverdagen – f.eks. fester. Det betyder også at trænerne stiller højere krav og forventninger til spilleren, da vi søger at udvikle denne mest muligt. Dette betyder også, at forældrerollen bliver mindre, hvilket ses i modellen ovenfor. Her er det vigtigt, at du som forælder, selvom det er en mere tilbagetrukket rolle, yder en større form for emotionel og praktisk støtte, som eksempelvis kan være i form af sparring, indkøb af fodboldudstyr og kørsels frem og tilbage fra træning og kamp.

 

I den sidste fase, toppræstationsårene, skal spilleren nu være selvkørende og stå for sin egen udvikling. Toppræstationsårene starter lige før, man bliver seniorspiller, hvor spilleren har den fulde pakke i form af tekniske, taktiske og fysiske færdigheder. Derfor kan træneren også tillade sig at have større fokus på resultatet end udviklingen af spilleren, og kan samtidig forvente mere af spillerne, da kun få spillere når til disse år. Forældrerollen bliver altså mindre, eller forsvinder, da spilleren nu står på egne ben. Den emotionelle støtte vil naturligvis altid blive værdsat, men er ikke nødvendig for spillerens fortsatte udvikling. Opdelingerne i Team Danmarks model arbejdes der også med i FC Fredericia ungdom, hvor årene deles ind i følgende måde:

U6-U9: Prøveårene.

U10-U12: En overgangsperiode fra prøve-til investeringsårene

U13-U19: Investeringsårene

Senior: Toppræstationsårene

 

Forældre til børn i investeringsårene bør altså følge anvisninger beskrevet under investeringsårene. Bruger forældrene disse anvisninger, giver det også træneren større mulighed for at arbejde seriøst og målrettet med spilleren, hvor forældrenes bidrag i form af den tidligere beskrevne support spiller en stor rolle.

I følgende afsnit er der anvisninger for, hvilke roller og opgaver der er særligt vigtige for dig som forælder i U13-U19.

Din rolle og opgaver som forælder

Som forælder vil man altid sit barns bedste, og er villig til at støtte dem i alt. Men som forælder til en sportsudøver kan man komme i tvivl om, hvad det bedste egentlig er, og hvilken rolle man derfor bør påtage sig i den givne situation. Derfor er nedenstående også en anvisning til, hvordan man agerer bedst i forskellige sammenhænge.

Rollen som praktisk hjælper

En udøver med talent har særligt brug for hjælp til at få en sammenhængende hverdag. Derfor spiller man som forælder en vigtig rolle i form af den praktiske hjælp – eksempelvis transport og planlægning. Dertil er det vigtigt, at I orienterer jer om klubbens kalender, som kan findes på hjemmesiden Home | FC Fredericia - Ungdom og tilrettelægger ferie og lignende efter denne. Som udgangspunkt følger dette skolernes ferie, men der vil blive fremsendt et årshjul medio maj som er gældende 12 måneder frem, med start fra sommerferien.

Ferieafholdelse

Bemærk, at der forventes, at der afholdes sommerferie i uge 26, 27, 28 og 29 (med forbehold for ændringer), således at spillerne er tilbage og kan deltage i opstart med tilhørende træningslejr i uge 30. Derudover er uge 7 og 42 forbeholdt ferie.

 

Vigtige datoer i løbet af året: Træningslejr Skærbæk primo februar, træningslejr uge 30 Vejen og udenlandstur i forbindelse med pinsen. Der skal jf. ovenstående forventes en egenbetaling på ca. 3.200, - i tillæg til kontingent til disse turer.

Kontingent og talentbidrag

FC Fredericia består af overbygningsklubber, disse opkræver kontingent ligesom inden man blev spiller i FC Fredericia ungdom, klubber sender efterfølgende kontingent betaling til FC Fredericia ungdom. Derudover vil der 2 gange årligt blive opkrævet et talentbidrag, det vil typisk være i maj og september. Talentbidraget er p.t. årligt 2.500dkk for U13-U15 og årligt 3.500 DKK for U17-U19 per spiller.

Din rolle omkring træning

Vi sætter stor pris på at forældre og andre relaterede interesserer sig for træningen og skaber større liv på anlægget. Men vi ønsker dog, at det udelukkende er spillere, trænere og ledere, der har adgang til banerne. Dette er vores ønske, da det skaber ro og fokus for spillere og trænere. Dette skaber også det bedste afsæt for kvaliteten i træningen og udviklingen af den enkelte spiller. Derfor bedes forældre, søskende mv. opholde sig i cafeteriet eller området omkring dette.

Din rolle til kampe og turneringer

Vi sætter som klub stor pris på involveringen og opbakningen fra forældre og andre familiemedlemmer. Det betyder naturligvis meget for spillerne, forældre og klubben, og ikke mindst fællesskabet i de forskellige forældregrupper. For at afvikle den bedst mulige kampafvikling, hvor spillere og trænere kan have fokus på kampen og den enkeltes rolle på banen, ugens taktiske tema m.v. har vi som klub nogle retningslinjer til jeres placering og ageren under kampene.

 

 • Så vidt muligt stå på den modsatte linje af trænerbænken – hvis ikke dette er muligt, ønsker vi, at man står minimum 20 meter fra træneren
 • Ingen anvisninger til spillerne, men derimod er opmuntrende ord og lignende tilladt
 • Respektér trænerens beslutninger og brug af spillere
 • Ingen kommentar eller lignende til dommeren
 • Vær det gode eksempel og skab en god stemning på sidelinjen

Din rolle som støtte og sparringspartner

Som forælder er din rolle hovedsageligt uden for banen, men her spiller du stadig en altafgørende rolle i forhold til dit barns udvikling både socialt, fagligt og sportsligt. Her handler det blandt andet om den emotionelle support i form af at fastholde glæden og motivationen ved fodbold, være sparringspartner samt sætte den rette struktur for spilleren. I FC Fredericia ungdom afholder vi løbende spillersamtaler, hvor udviklingen af spilleren diskuteres og planlægges. Derfor er det vigtigt, at du som forælder opfordrer spilleren til at holde ved og arbejde mod målsætningerne, der sættes i spillersamtalerne. Som i alle andre situationer i livet, er det også muligt for et talent at møde modgang. Her er der vigtigt, at spilleren via sin selvstændighed skal håndtere disse situationer, men endnu vigtigere er din rolle som forælder at håndtere disse situationer i et konstruktivt perspektiv, der motiverer spilleren til at videreudvikle sig.

Derudover er det vigtigt at være en støtte uanset sejr, nederlag og op- og nedture. Derfor ønsker vi i FC Fredericia ungdom, at du som forælder stiller spørgsmål i stil med nedenstående:

 

 • Hvad lykkedes du med
 • Hvordan var det i forhold til fokuspunkterne fra træning?
 • Hvad fik du med fra træningen

 

Ovenstående spørgsmål viser, at det er vigtigt som forælder, at ens fokus er på de positive elementer i stedet for at diskutere fejl, som kan ramme spilleren på sin selvtillid eller lyst til fodbold. Ærlighed er en vigtig ting, men sørg altid for at det tager udgangspunkt i et konstruktivt udgangspunkt. Dertil er det vigtigt, at indsatsen skal anerkendes fremfor talentet, da dette udvikler spillerens mentale tilgang i forhold til udviklingen som spiller. Derfor er ros med fokus på spillerens indstilling, engagement mv. særlig vigtigt. For at skabe det mest optimale miljø for udvikling af spilleren og dennes relationer, er det meget vigtigt, at du som forælder har indflydelse på dit barns handlinger og holdninger. Derfor er der også forskel på, hvad og hvor forskellige emner skal diskuteres. Eksempelvis hører diskussioner om trænerens og spillernes evner ikke til i bilen på vej hjem fra træning eller kamp samt i andre situationer, hvor spilleren er til stede. En sådan diskussion kan netop præge spillerens holdning til træneren eller spilleren, og vil derfor have indflydelse på spillerens handlinger og engagement. Derfor er det vigtigt, at spilleren lærer at kigge indad og tage ansvar i stedet for at pege fingre ad andre.

Din rolle i forhold til træneren

FC Fredericia ungdom forventer vi, at du som forælder giver træneren den fulde autoritet til at coache dit barn. Dette betyder, at der ikke diskuteres taktik, kampsituationer, træning mv. med den enkelte træner, da disse er forudbestemt og følger tråden i klubben, idet der er lagt en overordnet strategi, periodiseringsplaner og et curriculum for de enkelte årgange. Alle vores trænere har minimum UEFA B-træneruddannelser fra DBU, som giver dem et fagligt udgangspunkt for de valg, de træffer på banen. Ønsker du som forælder en forklaring eller uddybning er vi naturligvis klar til en samtale, men vær opmærksom på, at samtaler eller lignende mindsker trænerens fokus på udvikling af spilleren.

Skole og uddannelse

En lille del af alle fodboldspillere får deres drøm opfyldt og bliver professionel fodboldspiller, af selvsamme årsag første prioriteten i FC Fredericia ungdom, at spillerne tager en uddannelse.

Rammerne i FC Fredericia er skabt således at talentudviklingen tilgodeser at man kan prioritere sin skole, men også sin fodbold. Vores setup er lavet således at der er en sammenhæng imellem skolegang og fodbold, med en klar målsætning om at spillerne lykkedes med både skolen og fodbolden. Vi samarbejder med Fredericia Elite idræt, som er ansvarlig for talentlinjen for fodboldtalenter i kommunen. Det betyder at man som talentfuld spiller kan afprøve sig i talent og udviklingsårene, men også har muligheden for at komme ind på TEAM DANMARK ordning når man skal videre på en videregående uddannelse som elite spiller.

Spillere der ikke passer sin skolegang, kan få konsekvenser på fodboldbanen. Så skulle der opstå udfordringer, som FC Fredericia ungdom kan være behjælpelig med, så informere os, så tager vi dialogen med skolen, med henblik på at finde en løsning.

 

Som en del af talentlinjen, har spillerne mulighed for at deltage i morgentræningen, der gør at spillerne får den nødvendige træningsmængde for at optimere spillernes udvikling. Det skal påpeges at udebliver man for morgentræningen, ses det som udeblivelse for skoleundervisningen. Derfor skal alle spillere som er skadet måde op til morgentræning, eller efter aftale tilgå styrkelokalet, som forgår efter aftale med den ansvarlige for morgentræningen.

Mental trivsel og glæden ved fodbold

Som talentfuld sportsudøver er der mange områder, man ønsker at være en del af – og have succes med. I FC Fredericia ungdom forventer vi, at spilleren passer deres skolegang samtidig med, at han søger at opnå sit fodboldmæssige potentiale – den fodboldmæssige uddannelse. I takt med, at spilleren bliver ældre, er der flere interesser, der spiller ind i livet. Derfor kan spilleren have svært ved at navigere i de mange tilbud og interesser.

Som forælder spiller man derfor også en særlig rolle i forhold til balancen i hverdagen, så der både er plads til de sociale og fodboldmæssige tilbud. I forhold til denne balancering kan det være en god ting at planlægge fremad, så spilleren kan udleve både sin fodboldmæssige og sociale identitet. Derudover ser vi det også som en vigtig opgave, at man som forælder forklarer konsekvenserne ved de til- og fravalg, man tager.

 

I vores optik er det glæden og trivslen, der er de vigtigste komponenter i forhold til spillerens udvikling. På denne måde har spilleren også en større lyst til yde og bruge mange timer på sin fodboldmæssige udvikling. Derfor er det vigtigt, at I som forældre, har fokus på jeres barns trivsel både på fodboldbanen, men også uden for. Skulle I opdage mistrivsel eller lignende, håber vi, at I vil informere dette til os, så vi kan tage hensyn og aktivt arbejde med udfordringerne. Dette blandt andet med henblik på at finde en løsning til fastholdelse i klubben og genskabe glæden ved fodbold. Dette er et stort fokus for os.

Dannelsesmål for ungdomsspillere i FC Fredericia ungdom

I FC Fredericia ungdom er vi overbeviste om, at ansvarlighed er en afgørende faktor for at realisere sit fulde potentiale. Dette skal forstås som, at spilleren lærer at tage ansvar for sin egen udvikling. Her er det vigtigt som forælder, at man i sin opdragelse har fokus på selvstændighed, hvor man ikke udfører alle praktiske opgaver, for eksempel i form af transport til træning, da spilleren skal udføre disse opgaver alene senere i sit karriereforløb. For at understøtte udviklingen af ansvarlighed har vi opstillet en række dannelsesmål for årgangene, som vi som klub forventer, at I forældre vil bakke op om.

Det gode samarbejde

For at lykkedes bedst muligt med ovenstående beskrivelser, tror vi på at et godt samarbejde mellem klub og forældre, skaber det bedst mulige talentmiljø. Derfor kan man som medlem forvente et højt informationsniveau. Dette blandt andet i form af to årlige forældremøder, evaluering af den netop overståede sæson og den kommende sæson.

Dertil afholder vi løbende spiller- og udviklingssamtaler, der fokuserer på spillerens fodboldmæssige og personlige udvikling, og som er styrende for det individuelle fokus vi ønsker at have på hver enkelt spiller.

 

Vi ønsker at føre en åben kommunikation med spillere, forældre og andre personer, og har også et ønske om, at dette er gensidigt. Et eksempel på dette er, at hvis en anden klub henvender sig til jer, så kontakter I os, eller hvis jeres barn selv ønsker at skifte klub. I den forbindelse har vi en politik om, at forløb kun kan foregå fra U13 ved VB. Disse forløb kan kun oprettes, hvis vi accepterer dette.

 

Har I nogle spørgsmål, står vi naturligvis altid til rådighed. Omvendt forventer vi også, at I orienterer os, hvis der er forhold omkring jeres barn, vi skal være opmærksomme på i det daglige arbejde.

Opsummering af håndbogen

Nedenfor har vi opstillet en række pointer fra håndbogen, som vi håber, at I vil støtte om. Punkterne rummer de forskellige former for støtte – emotionel, praktisk, informativ og økonomisk.

 

 • Forståelse for at vores arbejde med talentudvikling er langsigtet –ikke kortsigtet
 • Støtte op om den enkelte spiller og holdet
 • Sikre en sund og nærende kost samt gode søvnvaner
 • Opdrage spilleren til at være ansvarlig og selvstændig
 • Bidrage til holdet i form af kørsel og lignende opgaver
 • Følge klubbens anvisninger i forhold til træning og kamp
 • Agere sparringspartner for dit barn, både når det går godt og mindre godt
 • Motivér, støt og fasthold dit barns engagement
 • Stil dig til rådighed som frivillig for klubben – dette giver bedre kultur og miljø
 • Være opmærksom på at skabe en balanceret hverdag for dit barn, som fokuserer på alle dele af livet – sportsligt, personligt og skole